Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Archiwum

Nazwa projektu: Oferta publiczna akcji serii D

Data projektu: XII.2015

Wartość: do 10 mln zł

Opis projektu:

Oferta publiczna akcji serii D Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A .z siedzibą w Poznaniu jest prowadzona na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia ani jako oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek z poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

Parametry Oferty:

Liczba oferowanych akcji – 8,3 mln

Cena emisyjna – 1,25 zł.

Harmonogram Oferty

4 grudnia 2015 - publikacja Memorandum Informacyjnego
7-9 grudnia 2015 (do godz. 17:00) - budowa Księgi Popytu
9 grudnia 2015 (po godz. 17) - podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
10-16 grudnia 2015 - przyjmowanie zapisów na Akcje
17 grudnia 2015 - dzień przydziału Akcji

INFORMACJA o Cenie Emisyjnej Akcji Serii D Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w wyniku procesu Budowy Księgi Popytu w ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A .z siedzibą w Poznaniu Zarząd Spółki dokonał w dniu dzisiejszym wstępnego przydziału akcji i ustalił Cenę Emisyjną na poziomie 1,25 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy).

Warszawa, 9 grudnia 2015 r.