Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Epidemiologia nowotworów - mapy

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYZN

Najwyższą w Polsce zachorowalność na nowotwory złośliwe u mężczyzn obserwuje się w pasie województw na zachodzie kraju, od województwa pomorskiego przez Wielkopolskę do województwa dolnośląskiego. Wysoką zachorowalnością charakteryzuje się również województwo świętokrzyskie. Najniższa zachorowalność u mężczyzn występuje na Mazowszu i województwie lubuskim.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYZN

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET

Najwyższą w latach 1999-2013 zachorowalność na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce obserwuje się w województwach: pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz świętokrzyskim (współczynnik standaryzowany względem wieku na 100 tys. mieszkańców - 280 i powyżej). Generalnie wysoką zachorowalnością charakteryzują się duże miasta na prawach powiatu z wyjątkiem Łodzi i Zielonej Góry. Niska zachorowalność obserwowana jest w województwach: podlaskim (wyjątek: Suwałki, Białystok), lubuskim (wyjątek: Gorzów i powiat gorzowski), łódzkim (wyjątek: Piotrków Trybunalski) oraz mazowieckim (wyjątek: Warszawa).

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET

NOWOTWORY PŁUCA U MĘŻCZYZN

Najwyższą w latach 1999-2013 zachorowalność na nowotwory złośliwe płuca u mężczyzn w Polsce obserwuje się w północnej części kraju (województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie). Wysoka zachorowalność charakteryzuje również Dolny Śląsk, województwo kujawsko-pomorskie (wyjątek: powiaty toruński i grudziądzki wraz z odpowiadającymi im miastami na prawach powiatu) oraz północne części Wielkopolski (a także Konin i powiat koniński) i województwa lubuskiego. Południe kraju charakteryzuje generalnie niższa zachorowalność, wyjątkami są: powiat kazimierski w województwie świętokrzyskim oraz powiat proszowicki w Małopolsce. Najniższą w Polsce zachorowalność na nowotwory płuca obserwuje się na Mazowszu i Podlasiu.

NOWOTWORY PŁUCA U  MĘŻCZYZN

NOWOTWORY PŁUCA U KOBIET

Mapa zachorowalności na nowotwory złośliwe płuca u kobiet w latach 1999-2013 dzieli kraj na dwie części z linią podziału biegnącą z południowego zachodu na północny wschód. Najwyższą zachorowalnością charakteryzują się województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie i dolnośląskie. Zachorowalność zbliżoną do średniej wartości dla kraju obserwuje się w Wielkopolsce oraz województwach: kujawsko-pomorskim i lubuskim. Niska zachorowalność charakteryzuje wschodnią i południową część kraju. W tej części Polski jedynie na Śląsku zachorowalność na nowotwory płuca u kobiet jest zbliżona do średniej dla kraju. Najniższą zachorowalność obserwuje się w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim.

NOWOTWORY PŁUCA U  KOBIET

NOWOTWORY PIERSI U KOBIET

Najwyższą w latach 1999-2013 zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w Polsce obserwuje się w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim oraz zachodniopomorskim. Generalną tendencją jest wysoka zachorowalność w miastach. Zachorowalność na nowotwory piersi w miastach na prawach powiatów jest najczęściej wyższa w stosunku do zachorowalności w pobliskich powiatach ziemskich. Niska zachorowalność jest charakterystyczna dla wschodniej części kraju, szczególnie dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

NOWOTWORY PIERSI U KOBIET

NOWOTWORY GRUCZOŁU KROKOWEGO U MĘŻCZYZN

Najwyższą w latach 1999-2013 zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w Polsce obserwuje się w województwach: pomorskim, wielkopolskim i świętokrzyskim. W niektórych województwach o zachorowalności zbliżonej do średniej dla kraju, zaobserwować można podział na obszary o wysokiej zachorowalności oraz części województw charakteryzujące się zdecydowanie niższą zachorowalnością (kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie). Wysoka zachorowalność występuje też w dużych miastach z nie wymienionych wcześniej województw: Warszawa, Suwałki, Białystok, Siedlce, Gorzów Wielkopolski. Niska zachorowalność charakteryzuje województwa: warmińsko-mazurskie, opolskie oraz łódzkie.

NOWOTWORY GRUCZOŁU KROKOWEGO U MĘŻCZYZN

NOWOTWORY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY U MĘŻCZYZN

Najwyższą w Polsce zachorowalność na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy u mężczyzn obserwuje się w województwach dolnośląskim (najwyższa zachorowalność w powiatach: polkowickim, lubińskim i oławskim) oraz wielkopolskim (najwyższa zachorowalność w powiecie chodzieskim i w Koninie). Wysoką zachorowalnością charakteryzuje się także województwo pomorskie oraz Gorzów w województwie lubuskim. Generalnie niższą zachorowalność na nowotwory jelita grubego i odbytnicy obserwuje się we wschodniej części kraju z najniższą zachorowalnością na Mazowszu.

NOWOTWORY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY U MĘŻCZYZN

NOWOTWORY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY U KOBIET

W przypadku nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy u kobiet sytuacja epidemiologiczna jest podobna jak u mężczyzn z najwyższą zachorowalnością w województwach dolnośląskim oraz wielkopolskim. Wysoką zachorowalność obserwuje się także na Pomorzu oraz w kliku powiatach województwa lubuskiego (sulęciński, gorzowski, Gorzów). Niższą zachorowalnością charakteryzuje się, podobnie jak u mężczyzn, wschodnia części kraju.

NOWOTWORY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY U KOBIET