Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informuję iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest pan Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl.

3. Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w związku z:

 • udzielaniem świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia, rehabilitacja) oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczenia z płatnikiem, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed wizytą);
 • realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy;
 • udzielaniem odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;
 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych;
 • obroną praw oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań  przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością;
 • jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę, przetwarzanie w innych celach aniżeli wyżej opisane np. w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych, w celach marketingowych, odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody.

 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące, autonomiczne przesłanki:

 

 • przetwarzanie danych szczególnych kategorii, gdy jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie prawa, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO
 • przetwarzanie jest potrzebne do wykonania umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
 • jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowaną podstawę prawną.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczony w oparciu o następujące kryteria

 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas;

W przypadku dokumentacji medycznej Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający ze szczegółowych przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest standardowo przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami przewidzianymi w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 art. w/w ustawy. Po upływie okresów o których mowa w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

 • czas obowiązywania umowy;
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów;
 • do czasu cofnięcia zgody.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie dane osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

10. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.