Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport ESPI

Spółka: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

Typ raportu:  bieżący

Numer: 4/2020

Data sporządzenia: 26 listopada 2020 roku

Podstawa prawna: inne uregulowania

Tytuł:  Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających dokumenty akcji w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm.), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z w/w przepisami, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną zapisy akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych. 

Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Natomiast po dniu 1 marca 2026 roku nastąpi utrata mocy dowodowej dokumentów akcji, które nie zostaną złożone do Spółki i nie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Dariusz Godlewski - Prezes Zarządu