Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

O spółce

Od początku działalności w 1998 roku Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu był samodzielnym publicznym ZOZ-em, prowadzącym specjalistyczną działalność w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych oraz ściśle związaną z podejmowanymi świadczeniami medycznymi kompleksową działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów złośliwych, jak również organizuje i prowadzi kursy dokształcające dla różnych grup odbiorców (pielęgniarki środowiskowe, technicy radiodiagnostyki, uczniowie, mieszkańcy Wielkopolski itp.)

Profilaktyczne badania mammograficzne

Od 1998 roku Ośrodek prowadzi profilaktyczne badania mammograficzne, wykonując je stacjonarnie, a od 2002 roku również w mammobusie docierającym zwłaszcza do oddalonych od Poznania gmin. W ciągu dziesięciu lat wykonanych zostało ponad 150 tysięcy badań. Wysoka jakość badań mammograficznych została potwierdzona rekomendacjami uzyskanymi od wiodących europejskich ośrodków badań skryningowych w Leuven oraz Nijmegen.

Profilaktyka chorób piersi oraz profilaktyka raka szyjki macicy

Poza profilaktyką chorób piersi OPEN prowadzi również profilaktykę raka szyjki macicy (badania cytologiczne i szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV), raka gruczołu krokowego przez oznaczanie poziomu PSA w krwi mężczyzn oraz profilaktykę jelita grubego polegającą na wykonywaniu testu na obecność krwi utajonej w kale. Mammografia, oznaczanie poziomu PSA oraz testy na obecność krwi utajonej wykonywane są w siedzibie Ośrodka oraz na terenie wielkopolskich gmin.

Kompleksowe badania oraz ambulatoryjne zabiegi diagnostyczne

Na podstawie umów zawieranych z NFZ Ośrodek wykonuje kompleksowe badania oraz ambulatoryjne zabiegi diagnostyczne i lecznicze w poradniach: Radioterapii Onkologicznej, Chirurgii Onkologicznej, Ginekologiczno-Położniczej i Urologicznej oraz w pracowniach mammograficznych i ultrasonograficznych.

Onkologiczna Poradnia Genetyczna

Zaplecze dla prowadzonych przez Ośrodek badań profilaktycznych i diagnostycznych stanowi Onkologiczna Poradnia Genetyczna, zapewniająca profesjonalną opiekę niemal jedenastu tysiącom rodzin, w których miały miejsce zachorowania na dziedziczne postaci nowotworów złośliwych.

Od 2000 roku w OPEN pracuje nowocześnie wyposażone i spełniające wszelkie standardy, Laboratorium Analityczno-Diagnostyczne, co zapewnia prawidłową ocenę pobieranego materiału.

Od początku funkcjonowania Ośrodek prowadzi analizy epidemiologiczne w zakresie zachorowalności i umieralności powodowanej nowotworami na terenie Wielkopolski, co umożliwia identyfikację źródeł największego zagrożenia oraz tworzenie prognoz w tym zakresie.

Doświadczenie

Dotychczasowe doświadczenie Ośrodka w zakresie planowania, organizacji i realizacji programów profilaktycznych i badań diagnostycznych poświadcza posiadany od 2005 roku na pełny zakres działalności certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 .

W 2013 roku patronką Ośrodka została Alina Pienkowska.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Ośrodek został przekształcony w spółkę z o.o.

Z dniem 12 listopada 2014 r. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną