Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zarząd

Dariusz Godlewski urodził się 21.05.1962 roku w Poznaniu

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Poznaniu (rok ukończenia - 1987).

Posiada specjalizację onkologa radioterapeuty oraz jest specjalistą zdrowia publicznego.

W roku 1994 obronił pracę doktorską pt. „Socjomedyczne aspekty opinii i zachowań w przypadku ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej na przykładzie populacji województwa poznańskiego”, opartą na pionierskich badaniach w tym zakresie, uzyskując stopień doktora nauk medycznych.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Na podstawie zdanego egzaminu państwowego uzyskał uprawnienia do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 1998 był członkiem rad nadzorczych, między innymi w Uzdrowisku Kamień Pomorski, Polanexu i Szpitala w Puszczykowie.

Od końca lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych pełnił szereg funkcji w strukturach regionalnych i krajowych NSZZ Solidarność.

W roku 1987 podjął pracę jako asystent w Zakładzie Radioterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Od 1993 roku kierował nowo utworzoną Pracownią Epidemiologii w tej palcówce, a od roku 1996 kierował Zakładem Prewencji i Epidemiologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Zakład ten zajmujował się epidemiologią nowotworów, nowotworami dziedzicznie warunkowanymi i badaniami przesiewowymi w onkologii.

W latach 1993-1996 pełnił funkcję członka Rady do Spraw Zdrowia przy Prezydencie R.P.

W 1996 r. odbył staż w zakresie zarządzania programami profilaktycznymi w ochronie zdrowia w European Network of Reference Cancer Screening w Nijmegen w Holandii.

W 1997 na zlecenie amerykańskiego programu BreastCancerAwareness Program for Poland zorganizował wspólnie z panią Lisą Rey polsko-amerykanskie warsztaty szkoleniowe pt. „Rak piersi –zapobieganie, wczesna diagnostyka, leczenie” z udziałem wybitnych amerykańskich onkologów.

Od 1998 roku pełni funkcję Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, a po jej przekształceniu w spółkę – Prezesa Zarządu.

Placówka ta współpracuje ze znaczącymi ośrodkami o podobnym profilu w Europie, realizuje programy profilaktyczne w onkologii, prowadzi badania epidemiologiczne oraz udziela świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia nowotworów.

Dr Dariusz Godlewski jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i wystąpień z zakresu epidemiologii nowotworów, genetyki onkologicznej i zdrowia publicznego.Jest także inicjatorem oraz realizatorem szeregu programów i kampanii profilaktycznych realizowanych zarówno w Wielkopolsce jak i na terenie całego kraju. Od wielu lat prowadzi wykłady z zakresu epidemiologii i profilaktyki nowotworów złośliwych, zwłaszcza raka piersi, dla lekarzy i studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jest założycielem Społecznej Fundacji „Ludzie dla ludzi” oraz doradcą medycznym Federacji Stowarzyszeń Amazonki.